Joc de Trons per 2n d'ESO: justificació i autoria

El projecte Joc de Trons és un intent d'aplicar els principis de la gamificació en un context educatiu.

Això vol dir que el que es persegueix és la utilització de mecàniques pròpies del món dels jocs en entorns que, inicialment, no són lúdics. És a dir, pretenem produir una experiència gratificant emprant elements dels jocs: rànkings, medalles, punts d'experiència, mapes...

L'objectiu d'aquesta pràctica és potenciar la motivació, la concentració, l'esforç, la fidelització i altres valors positius presents en els jocs. La idea fonamental és la de despertar l'interès dels alumnes per l'aprenentatge de les Ciències Socials.

 

Objectius de les Ciències Socials a 2n d'ESO que treballarem aquest trimestre:

Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales espacials i temporals, els elements bàsics que caracteritzen el medi natural, social i cultural.

Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets i la interrelació entre fenòmens polítics, econòmics, socials i culturals, conèixer la multicausalitat dels fets i les seves conseqüències i valorar el paper dels homes i les dones com a subjectes individuals i col·lectius dels processos.

Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i esdeveniments rellevants de la història del món, posant èmfasi en Europa, Espanya i Catalunya.

Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i manifestació de la seva riquesa i diversitat.

Expressar i comunicar els continguts de la matèria de forma personal i creativa, seleccionant i interpretant dades i informacions expressades per mitjà de llenguatges diversos (lingüístics, numèrics, gràfics, multimèdia i audiovisuals).

Utilitzar les llengües com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències lingüístiques pròpies de la matèria (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació).

Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i altres mitjans d’informació i comunicació com a eines per obtenir i processar informació diversa.

Identificar les causes d’alguns conflictes al llarg de la història i en l’actualitat, valorant la necessitat de trobar solucions dialogades als problemes.

 

L'avaluació

L'avaluació és formativa i continuada i com a sistemes d'avaluació s'han triat l'observació directa, la correcció de tasques individuals i col·lectives, proves escrites i orals i el diàleg amb l'alumnat. La nota de l'alumne vindrà determinada per la posició que ocupi a la taula de classificació.

En un sentit més clàssic d'avaluació, observant el repartiment de punts d'experiència podem simplificar l'avaluació de la següent forma: 50% de la nota determinada per les proves escrites i orals + 50% de la nota determinada per les activitats, dossier i comportament a l'aula.

 

Criteris d'avaluació

Descriure alguns trets socials, econòmics, polítics, culturals i artístics que caracteritzen el feudalisme a Catalunya, Espanya i Europa i reconèixer els trets principals de la seva evolució fins l'aparició de l'estat modern.

Situar en el temps i l'espai les diverses unitats polítiques i grups socials que van coexistir en la Península Ibèrica, valorar la diversitat cultural i reconèixer exemples actuals de pervivència del seu llegat cultural.

Reconèixer i valorar alguns dels aspectes fonamentals de la institucionalització del poder polític a Catalunya, identificant els orígens d'algunes institucions actuals en l'època medieval.

Reconèixer el paper de les religions en la configuració de les mentalitats de les societats de l'època medieval i moderna, posant algun exemple.

 

 

 

La Mà del Rei: el responsable del projecte

El meu nom és Ignacio Maté Puig (@natxo1d10)

Sóc llicenciat en Història per la Universitat de València en 2007 i professor de Ciències Socials a Catalunya des de 2009.

Des de fa anys empro els jocs de rol i de taula en les meves classes per treballar habilitats i competències i aconseguir una experiència significativa pels meus alumnes. 

He compartit les meves experiències docents en diversos encontres i podeu seguir-les al meu blog: 1d10 en la mochila.  

Zaplet Kolo - Dudeldrum
00:00 / 00:00

Totes les imatges són emprades amb finalitat didàctica i no comercial. Han estat triades mitjançant les opcions de recerca dels cercadors com etiquetades "per a la reutilització no comercial". Les imatges són obra o propietat de Freepiks, Ignacio Maté Puig, Mark Turner Images, raph04art, Charles E. Butler.